بی تو چترم باز باشد یا بسته فرقی نمی کند همیشه خیس بارانم

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

ای بـابـا بـازم ایـن رفــیــق دلــسـوخــتـه ی مـا جـو گـــیــر شـد کــار دســت خــودش داد

ایـن چه حرفیه می زنی....فضولی....فضولی....توی کارخدا هم فضولی....کاروبه جایی

 رسـونـدی که مـیگی اگه خدا بخواهد هم نمیشه.....نکنه خود مسلمان نا شده...کافـر شـدی؟

الانه که همه بریزن اینجا و حالته جا بیارند فقط یادت باشه که خودت خواستیاسترس

 


توضیح میدم عجله نکنید قبلش چند بیت شعر به مناسبت این عید بزرگ مطالعه بفرمایید

بـعـد هـم یـک لـطیـفـه بـراتـون تعریف بکنم سیر بخندید البته به روش دلسوخته ای....

بــیـا کــه تــیـر دعـاتشویقگـرفــته جا بـه هـدفتشویق

بـه فـرق شـیـر خـداتشویقنـشــسـتـه تـاج شرفتشویق

پیـک حـق آمد بـشیرتشویقمصطفی راشد سفیرتشویقکـه عـلـی آمــد امـیـرتشویق

یــا عــلی مـولا مـددتشویقیـا عـلـی مـولا مــددتشویقیـا عــلـی مــولا مــددتشویق

چـنـیـن ندای خوشـیتشویقبه گوش اهل ولاستتشویق

بــه حـکـم لــم یـزلیتشویقعـلی ولـی خـداســتتشویق

گشـتـه هـستی باصـفاتشویقگشته ظاهر مرتـضیتشویقروی دسـت مصطفیتشویق

یــا عــلی مـولا مــددتشویقیـا عـلی مـولا مــــددتشویقیـا عـلـی مــولا مــددتشویق

دوچـشـم خـود بـگـشاتشویقبــیــا بــیــا وبــبــیــنتشویق

گــرفــتــه وادی خــمتشویقصــفــای خـلد بـریـنتشویق

آمـــده دل مـــنــجـلیتشویقگـشـتـه تـعیـیـن ولـیتشویقگو تو با صوت جلیتشویق

یـا عـلی مــولا مـــددتشویقیــا عــلی مولا مــددتشویقیـا عــلـی مـولا مــددتشویق

شـراب عـشـق عــلیتشویقســبــو ســبــو بـزنیدتشویق

زبـان گــشـوده دم ازتشویقولای او بـــزنـــیــــدتشویق

رهـبـر و مـولای منتشویقدیـن مـن دنــیـای مـنتشویقشـافـع فــردای مـنتشویق

یــا عـلـی مـولا مـددتشویقیـا عــلـی مــولا مـددتشویقیـا عـلی مـولا مـددتشویق

همیشه سر خوشم ازتشویق مـــی الـــسـت علیتشویق

گــدایــم و نــگـه هـمتشویقبـود بـه دسـت عـلـیتشویق

دل به عشق او اسیرتشویقمـن فقـیرم من فـقـیـرتشویق یا علـی دسـتم بگیرتشویق

یـا عــلی مـولا مــددتشویقیـا عــلی مــولا مـددتشویقیـا عــلی مـولا مـددتشویق 

  

توجه توجه غیرازغدیریون کسی حق ورود به بهشت را ندارد!!!!

کـی گـفـتـه؟......ایـن را مـن می گـویـم.....رفـیـق دلـسـوختـه.......لـطـیـفه داری مـیگی؟

آره جـوونـم...خـیـلی هـم لــطــیـفـه......اگر خـدا بـخـواهـد چـه؟ باز تو مـانـع مـی شـوی؟

ما چاکرخدا هم هستیم اگر خدا بخواهد من حرفی ندارم(عقب نشینی تاکتیکی رو داشته باش)

اما یک مـشکلی دیگـر وجـود دارد عزیزم......چه مشکلی؟.....این بار مردم نمی گـذارنـد

کـدام مـردم؟ چـطوری؟ مگر می شود مردم نـگـذارنـد خـواستـه ی خـدا صـورت پــذیـرد؟

همان مردمی (غیر ازغدیریون)که وقتی آیه ی67 و 3 سوره ی مبارکه ی مائده بر پـیـامـبر

 اکـرم (ص) نازل شد...که بعد از پیامبر(ص)...علی (ع) ولی خـداسـت.... خـواســتـه ی

خـدا را نــادیـده گـرفــتـنـد ... و بـه خـواسـت خـودشـان دیـگـری را خـلـیـفـه نمودند...متفکر

حــــال شـــمـــا بـــگــــو عـــزیــــزم....... مــی شــــود؟ ....  یـا نـمـی شـــود؟......متفکر

پـس جــیـب بـــرهـــا (غــیــراز غــدیــریـــون) بــه بــهـشـت نـمی رونـد......حتی اگر خدا بخواهد.....مردم(غدیریون) نمی گذارند....این به اون در....نیشخندچشمکاز خود راضی

 

 

نوشته شده در۱۳٩٠/۸/٢۳ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ توسط رفیق دلسوخته نظرات () |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ