بی تو چترم باز باشد یا بسته فرقی نمی کند همیشه خیس بارانم

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

مرداد 92
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
4 پست
پونز
1 پست
لپ
1 پست
رنگ
1 پست
خدا
1 پست
بوسه
1 پست
نیت
1 پست
لطیفه
1 پست
رمضان
1 پست
گناه
1 پست
شوخی
1 پست
جمعه
1 پست
ظهور
1 پست
313
1 پست
جهنمی
1 پست
شیرین
1 پست
فوتبال
1 پست
باخت
1 پست
بهشت
1 پست
نمره
1 پست
جایزه
1 پست
هدیه
1 پست
رفیق
1 پست
ماشین
1 پست
آرزو
2 پست
مناجات
2 پست
کلید
1 پست
باران
1 پست
دریا
1 پست
عشق
1 پست
قلبی
1 پست